Notă: Aceste reguli sunt proprietatea Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact (APMPP). Este interzisă copierea, reproducerea sau folosirea în orice mod a acestora fără permisiunea scrisă a organizației noastre. Dacă doriți să obțineți permisiunea de a folosi materialele noastre , vă rugăm să contactați Asociația Profesională de Mediere Pro Pact (APMPP) la numărul de telefon +40746.228.229.

Definiția unor termeni utilizați

Articolul 1

Acord - Înţelegere între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice) din care decurg anumite drepturi şi îndatoriri;

Acord de mediere - Înţelegere rezultată în urma unui proces de mediere între două sau mai multe persoane(fizice sau juridice) implicate într-un conflict de natură juridică sau de altă natură;

Contract de mediere – acord de voință prin care două sau mai multe părți (persoane fizice sau juridice) se înțeleg să supună unui proces de mediere un conflict sau să prevină apariția unui potențial conflict  între ele;

Mediere - Modalitate legală de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor;

 

Aplicarea regulilor

Articolul 2

Prezentele reguli de mediere se aplică în orice situație în care o persoană, fizică sau juridică, se adresează APMPP cu o cerere de mediere, solicitând inițierea de demersuri în vederea desfășurării unui proces de mediere între aceasta și o altă persoană cu care se află în dispută.

În cazul în care părțile unui contract  civil, comercial sau de altă natură, au stipulat o clauză de mediere prin care și-au exprimat acordul ca orice dispută ce poate interveni între ele în legătură cu executarea respectivului contract să fie supusă medierii prin APMPP, inițierea, desfășurarea și finalizarea procesului de mediere se vor face în conformitate cu prezentele reguli de mediere. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, prezentele reguli se aplică de la momentul inițierii procesului de mediere.

Inițierea procesului de mediere

Articolul 3

Oricare din părțile implicate într-o dispută care dorește inițierea unei medieri prin APMPP, se va adresa organizației cu o cerere scrisă în acest sens, conform prezentelor reguli. Cererea de mediere(al cărei model se găsește pe site-ul APMPP) va conține o scurtă prezentare a conflictului și a stadiului în care se află, respectiv dacă face obiectul unui dosar aflat pe rolul unei instanțe sau nu, cu indicarea numărului dosarului și a instanței. În același timp, în cerere vor fi menționate obligatoriu datele de contact ale celorlalte părți implicate(numele, adresa, telefonul sau fax-ul, adresa de e-mail sau orice alte referințe de comunicare cu părțile sau cu eventuali reprezentanți legali ai acestora).

În cazul prevăzut la articolul 2 din Reguli, cererea de mediere va fi însoțită de o copie a contractului ce conține clauza de mediere APMPP.

Articolul 4

În baza cererii de mediere înregistrate și a datelor furnizate,  APMPP va contacta celelalte părți implicate în dispută sau reprezentanții legali ai acestora, în vederea obținerii acordului acestora de a participa la mediere.

În scopul efectuării demersurilor necesare identificării disponibilității celorlalte părți de a participa la mediere și a obținerii acordului scris al acestora, APMPP va putea, în funcție de caz, să încheie un contract de premediere cu partea solicitantă.

Desemnarea unui mediator

Articolul 5

Cu excepția cazului în care părțile, de comun acord, își aleg în mod expres un mediator din lista membrilor APMPP și notifică în scris organizația cu privire la această alegere, APMPP va proceda la desemnarea unui mediator conform următoarei proceduri:

 I. APMPP va transmite fiecărei părți o listă identică de mediatori care va cuprinde în mod obișnuit cel puțin trei candidați, în ordine alfabetică. Lista va fi în mod obligatoriu însoțită de un CV și o prezentare a competențelor fiecărui mediator. Dacă părțile au căzut de acord asupra unor competențe speciale, lista va conține  mediatori care satisfac aceste condiții.

II. Fiecare parte are dreptul să elimine, prin tăierea de pe listă a numelui, unul sau mai mulți candidați care nu corespund cerințelor sale și să renumeroteze pe cei rămași, în ordinea preferințelor sale.

III. Părțile vor returna APMPP lista astfel modificată, în termen de șapte zile de la data primirii sale. Partea/Părțile care nu returnează lista în termenul prevăzut se presupune a fi de acord cu toți candidații menționați în listă.

IV. În cel mai scurt timp de la primirea listei, ori în lipsa acesteia dar la expirarea termenului de șapte zile prevăzut în paragraful anterior, APMPP va desemna, în funcție de preferințele exprimate de părți, un mediator. În mod obișnuit va fi desemnat un singur mediator, cu excepția cazului în care părțile decid altfel. APMPP va putea recomanda părților co-mediatori, în cazuri justificate.

V. În cazul în care lista returnată organizației nu conține un mediator comun acceptat de către toate părțile, APMPP va fi autorizată să desemneze un mediator. De asemenea, APMPP va fi autorizată să numească un mediator în cazul în situația în care persoana desemnată nu este disponibilă, nu dorește să accepte invitația de a fi mediator în acel caz sau au apărut alte motive care o împiedică să medieze disputa, iar pe listele returnate nu este o altă persoană acceptată de toate părțile.

VI. Fără a aduce atingere procedurii descrise mai sus, în situații excepționale, APMPP va fi autorizată să numească și altfel un mediator,  atunci când consideră că procedura sa de numire nu este adecvată unui caz anume.

VII. Prin acceptarea desemnării sale de către APMPP ca potențial mediator în cazul respectiv,  acesta se angajează să aloce un timp suficient pentru ca medierea să se desfășoare cu promptitudine.

Articolul 6

Mediatorul desemnat va fi neutru, imparțial și independent.

Înlocuirea mediatorului

Articolul 7

În cazul în care mediatorul ales de comun acord de către părți sau desemnat de APMPP prin procedura sa, vă afla ulterior că se află într-o situație de incompatibilitate,  potențial conflict de interese financiare sau personale sau alte circumstanțe de natură să creeze o prezumție de părtinire, acesta va informa în cel mai scurt timp posibil atât părțile cât și APMPP cu privire la situația apărută.

APMPP va solicita părților un punct de vedere cu privire la situația apărută și dacă, cel puțin una dintre ele va solicita înlocuirea mediatorului, acesta va fi înlocuit cu un altul, de preferat din lista celor acceptați de către părți.

Participarea și reprezentarea părților în mediere

Articolul 8

Părțile pot fi reprezentate sau asistate în cadrul ședințelor de mediere. Asistarea părților  de către avocat pe parcursul ședințelor de mediere nu este obligatorie.

Persoanele juridice pot fi reprezentate în mediere de către asociați sau organe de conducere cu putere de decizie,  consilieri juridici sau alți angajați autorizați să ia decizii referitoare la rezolvarea disputei.

Imediat după desemnarea mediatorului, părțile își vor comunica reciproc, mediatorului cât și APMPP, numele, poziția și datele de contact ale persoanelor autorizate să le reprezinte și care vor participa la ședințele de mediere.

Data, ora și locația medierii

Articolul 9

Mediatorul va stabili data si ora fiecărei şedinţe de mediere. Medierea va fi ţinuta la biroul mediatorului desemnat de APMPP sau în altă locație asupra căreia părţile și mediatorul au convenit.

Desfășurarea medierii

Articolul 10

Mediatorul va conduce procesul de mediere într-o manieră adecvată, ținând cont de particularitățile cazului, dorințele părților și necesitatea obținerii unei posibile înțelegeri într-un timp rezonabil.

Pe parcursul procesului de mediere, mediatorul va putea discuta atât în comun cât și separat cu părțile, scopul fiind obținerea de informații suplimentare despre caz și înțelegerea cât mai clară  a cauzelor disputei.  El nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.

Confidențialitatea

Articolul 11

Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict ori reprezentanții acestora, de avocați sau alte persoane care asistă la mediere cu acordul părților au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. În acest sens, mediatorul este autorizat să solicite participanților semnarea unui acord de confidențialitate.

Articolul 12

Dacă pe parcursul medierii, mediatorul va purta discuții separate cu părțile, el are obligația să păstreze confidențiale informațiile pe care o parte precizează că nu dorește să le dezvăluie celeilalte părți.

Închiderea medierii

Articolul 13

Medierea se închide în următoarele cazuri:

I. Părțile ajung la o înțelegere cu privire la toate problemele în dispută(acord total) sau soluționează doar o parte dintre acestea, printr-un acord parțial;

II. Prin constatarea de către mediator a eșuării medierii atunci când, cu toate eforturile participanților, nu s-a reușit soluționarea conflictului;

III. Prin renunțarea scrisă a oricăreia dintre părți, în orice moment al medierii(denunțarea unilaterală a contractului de mediere).

Articolul 14

În oricare din aceste cazuri mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal. Totodată mediatorul va transmite APMPP procesul-verbal în original și un exemplar al acordului de mediere în formă scrisă și electronică.

APMPP va păstra confidențialitatea cu privire la acordul de mediere intervenit între părți, neputând divulga către terți înscrisul, cu excepția cazului în care părțile își dau acordul scris în acest sens. APMPP are dreptul de a folosi elemente din cadrul acordului de mediere doar în activitățile sale privind elaborarea de statistici sau în scopuri didactice, însă fără a divulga numele părților sau alte detalii ce pot conduce la identificarea acestora.

Aspecte financiare

Articolul 15

Costurile medierii, incluzând onorariul mediatorului sau alte cheltuieli ce pot apărea pe parcurs(cheltuieli cu deplasări sau în vederea obținerii sfatului unui expert autorizat într-un anumit domeniu), modalitățile și un eventual calendar de plăți vor fi stabilite de APMPP, în acord cu grila sa de onorarii.

Dacă părțile nu convin altfel, toate cheltuielile vor fi suportate în mod egal de către acestea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dă mai departe