// 01.05.2015

INFORMARE ȘI PUNCT DE VEDERE cu privire la COMISIA CONSULTATIVĂ din 18 aprilie 2015


            CĂTRE:   CONSILIUL DE MEDIERE

            REFERITOR LA:  Hotărârea nr.O/4/25.03.2015 privind organizarea teritorială a corpului profesional al mediatorilor emisă de Consiliul de Mediere

Punctul de vedere a fost întocmit în baza punctelor de vedere transmise Consiliului de Mediere de către asociațiile profesionale din domeniul medierii, a susținerilor din cadrul ședinței Comisiei Consultative din data de 18 aprilie 2015 și a  Procesului - Verbal al ședinței, conform dispozițiilor art. 4 alin.1 lit.c și art. 11 alin.1 și a regulilor de procedură prevăzute de (ROF) Regulamentul de organizare și funcționare a CC.

Componența Comisiei Consultative:

D-na Elena Bustea– Coordonator în exercițiu al comisiei

D-nul Marin Pădeanu – membru al Consiliului de Mediere -responsabil în relația cu Comisia Consultativă

D-na Roxana Stoian – secretar CC

Reprezentanții unui număr de 47 asociații profesionale ale mediatorilor înscrise în RNEODM-Secțiunea I, însumând un numar de 4737 de mediatori  din totalul de 6609 de mediatori cu drept de exercitare a profesiei(72% reprezentare mediatori activi).

La sedinta au participat :

  • membri ai CdM: Mugur Bogdan Mitroi, Ion Dedu, Marin Pădeanu, Nicoleta Ionescu, Anca Iacob, Gabriela Ichim, Fanuta Lisman (membru supleant);
  • mediatori (invitati): Carmen Sanda, Artemiza Decis, Sirbu Daniela, Groza Ana Alina, Mihaela Alexandru.

Referitor la Hotărârea nr.O/4/25.03.2015 privind organizarea teritorială a corpului profesional al mediatorilor emisă de Consiliul de Mediere s-au conturat următoarele puncte de vedere:

 

  1. nelegalitatea Hotărârii nr.O/4/25.03.2015

-Hotărârea nr.O/4/25.03.2015 contravine prevederilor art.17 alin.1 și  art.24 din Legea nr.192/2006, deoarece profesia de mediator este reglementată prin lege, inclusiv sub aspectul organizării;

- Înființarea de către Consiliul de Mediere a unor structuri profesionale obligatorii, cu organe de conducere, constituie o adăugare la lege, cu atât mai mult cu cât modificările sunt aduse prin acte normative cu caracter inferior legii; Legea nr.192/2006 nu prevede existența unor funcții de conducere eligibile la nivel local și nici regimul juridic al acestora(competențe, atribuții, durată a mandatului, răspundere, etc. Aceste funcţii pot fi create doar prin lege:  

-Consiliul de Mediere nu are prin lege competența de a organiza corpul profesional al mediatorilor, atribuțiile acestuia fiind expres prevăzute de art. 20 din Legea nr.192/2006, el putând organiza cel mult propria sa activitate și funcționare. Consiliul de Mediere are atribuţii de reprezentare în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de mediere.

-Prevederile art.17 alin.1 se referă la organizarea activității de mediere și nicidecum la organizarea mediatorilor, Consiliului de Mediere revenindu-i atribuții administrative ce țin de autorizarea mediatorilor, formatorilor și programelor de formare, întocmirea tabloului mediatorilor, evidența formelor de exercitare a profesiei;

-Prevederile art. 24 din lege sunt clare, în sensul că asociaţiile profesionale reprezintă interesele mediatorilor si acţionează pentru  protejarea statutului  mediatorilor. Ele sunt legal constituite conform OG nr. 26/2000 si nu pot fi desfiinţate sau înlocuite cu alte  asociaţii profesionale.

-Consiliul de Mediere are obligația să-și exercite legal atribuțiile care îi revin, respectiv să pună în aplicare prevederile art.20 lit.l din Legea nr.192/2006, în sensul de a face propuneri pentru completarea și corelarea legislației privind medierea înclusiv sub aspectul organizării teritoriale a corpului profesional al mediatorilor, după consultarea corectă și transparentă a mediatorilor organizați conform art.24 din lege în asociații profesionale.   

            În concluzie, nu pot fi înfiinţate stucturi profesionale obligatorii ale mediatorilor la nivel local, iar referirile din Hotărârea CdM la asociaţii profesionale şi la organizarea corpului profesional al mediatorilor sunt nelegale.

În realitate, având în vedere precizările formulate de dl. preşedinţe Mugur Mitroi,  în cadrul şedinţei, CdM  are în vedere existenţa unor reprezentanţi ai CdM, ca instituţie, la nivel teritorial, care să desfăşoare activităţi în numele şi pe seama CdM, pe baza de contract de mandat, precum şi existenţa personalui auxiliar (secretariat), pe baza de contract de muncă. Alegerile locale ar constitui mecanismul de  selectare a acestor  reprezentanţi ai CdM în teritoriu.

 

 

II.   Oportunitatea Hotărârii nr.O/4/25.03.2015

-     Oferirea unei legitimități la nivel instituțional şi asigurarea unei reprezentări oficiale, unitare, în locul unei reprezentări la nivelul numeroaselor asociatii profesionale;

-    Lipsa de vizibilitate, promovare și expunere a profesiei de mediator, precum și pericolul asimilării medierii de către barouri;

-     Nevoia de rigurozitate în formarea continuă a mediatorilor;

-  Existența unor pârghii de control la nivelul instanțelor de judecată, asigurarea unei practici unitare;

-  Necesitatea adoptării unor modificări legislative privind obligativitatea medierii, conditionată de reprezentarea unică a mediatorilor în dialogul instituţional;

-    Lipsa de reglementare nu ar constitui un impediment, fiind decisiva fiind voinţa mediatorilor.

Faţă de aceste puncte de vedere exprimate, în vederea exprimării unui vot, în condiţiile în care au fost evidenţiate aspecte de nelegalitate, s-au supus la vot trei variante:

1.revocarea hotărârii, avand in vedere elementele de nelegalitate (cu consecinţa iniţierii demersurilor instituţionale în vederea modificării legii şi în ceea ce priveşte organizarea corpului profesional) ;

2.modificarea și completarea hotarârii, prin clarificarea intenţiei de reglementare, în sensul că se referă la organizarea în teritoriu a activităţii Consiliului de Mediere ( iar nu a mediatorilor) şi cu eliminarea elementelor de nelegalitate, adică a oricăror referiri la organizarea corpului profesional al mediatorilor şi la asociaţii profesionale.

3. susținerea ei în varianta actuală.

 

Rezultatul votului a fost următorul:

 

Revocare – 0 voturi

Modificare + completare – 2716 voturi

Susținere – 1978 voturi.831 vizualizări.
Dă mai departe