// 03.07.2017

COMUNICAT


Stimaţi colegi mediatori,

De curând majoritatea dintre d-voastră aţi primit prin mail notificări din partea Consiliului de mediere prin care vi se comunică faptul că figuraţi cu debite în evidenţele acestuia. Totodată, vi se aduce la cunoştinţă că puteţi solicita eşalonarea sumelor prin completarea şi transmiterea unei cereri-tip ataşate sau că puteţi solicita suspendarea sau încetarea calităţii de mediator, în caz contrar  procedându-se la întrunirea comisiilor de disciplină teritoriale.

Faţă de aceste notificări ne vedem nevoiţi să revenim şi să precizăm următoarele aspecte foarte importante pe care mediatorii le pot folosi în apărare:

1. Aşa cum am explicat în comunicatele anterioare, debitele la care face referire Consiliul de mediere nu au nici pe departe un caracter cert deoarece taxa profesională a făcut obiectul unor hotărâri diferite, cu regim de sancţionare diferit. Hotărârea nr.20/31.05.2014, ale cărei efecte au operat în perioada cuprinsă între 31.05.2014- 12.04.2016, definește taxa anuală profesională ca fiind taxa datorată de fiecare mediator autorizat în vederea asigurării veniturilor necesare administrării Tabloului mediatorilor în conformitate cu cerințele Legii. Totodată, detaliază activitățile ce urmau să fie realizate din sumele încasate, precum și sancțiunile aplicabile mediatorilor în caz de nerespectare a obligației de achitare a taxei. Astfel, în art. 2 sunt enumerate activitățile prestate, iar în art. 4 sancțiunea neîndeplinirii obligației. Mediatorii care nu  şi-au achitat taxa au suportat restricţiile prevăzute în art.4, respectiv li s-a refuzat participarea la conferința anuală, la întânirile profesionale regionale și la stagiile profesionale organizate de Consiliu și nu au avut acces la biblioteca de specialitate organizată la Consiliul de mediere. Pentru acest motiv, Consiliul de mediere nu poate solicita taxa profesională aferentă perioadei mai sus menţionate întrucât neplata taxei nu îi dădea dreptul să procedeze la recuperarea ei, ci doar să sancţioneze mediatorul conform art. 4.  Pe de altă parte, nu avem cunoştinţă dacă au fost prestate toate activitățile descrise în Hotărâre nr.20/31.05.2014, deoarece nu a fost publicat sau nu am primit un raport de activitate privind realizarea acestora, la momentul respectiv.

2. În perioada cuprinsă între 13.04.2016 și până în prezent, operează hotărârile nr.15/13.04.2016 și  nr.30/08.08.2016. Pe lângă faptul că aceste două hotărâri nu mai prevăd o descriere a activităților ce urmau a fi prestate pentru mediator, cu excepția celei referitoare la administrarea Tabloului, precizăm încă o dată că acest serviciu nu a fost prestat de către Consiliul de mediere. Ultima actualizare și publicare a Tabloului în Monitorul Oficial, așa cum prevede art.12 alin.(1) și (3), datează din aprilie 2015.

3. Referitor la perioada anterioară anului 2014, orice sumă de bani solicitată cu orice titlu de către Consiliul de mediere este prescrisă.

4.Nu există o hotărâre a instituției în baza căreia s-a decis acționarea în instanță a mediatorilor în vederea recuperării unor așa-zise creanțe ce reprezintă taxe profesionale pe perioada 2009-2016.

Conform art.19 alin.(4) din Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator: ”În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun”, prevedere ce nu a fost respectată, așa cum rezultă din procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 10.03.2017. De asemenea, conform Legii nr.192/2006 președintele nu are astfel de atribuții de a angaja instituția în procese în instanță fără a supune la vot și a adopta o hotărâre în cadrul organismului de tip colegial-Consiliul de mediere. Aceasta cu atât mai mult cu cât cererile de chemare în judecată au ca obiect  recuperarea ”taxelor  anuale” din perioada mandatelor unor consilii anterioare ce au făcut obiectul unor hotărâri total diferite prin conținut și sancțiuni.

5. Această ”taxă profesională” nu este și nu poate fi interpretată ca fiind  de natura unei cotizații dintr-o asociație profesională (gen Barou, Camera Notarilor, Uniunea Națională a Practicienilor în insolvență, etc.) unde aceasta este prevăzută distinct în legea de organizare a profesiei respective, inclusiv sancțiunea pentru neplata ei iar membrii săi au dreptul de a-i decide cuantumul, de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli și de a verifica prin mecanisme de control financiar (comisie de cenzori) modul de cheltuire a fondurilor. 

6. Asociația Profesională a Mediatorilor din România, Asociația Profesională de Mediere Pro Pact şi Asociația Profesională Colegiul Mediatorilor au iniţiat demersurile legale, conform Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în scopul anulării hotărârilor care reglementează ”taxa profesională”, emise de Consiliul de mediere în perioada cuprinsă între anii 2012-2016.

7. „Invitaţia” adresată mediatorilor de a semna cereri (angajamente) de eşalonare a aşa-ziselor debite, reprezintă în realitate o încercare a Consiliului de mediere de a-şi preconstitui probe pe care ulterior le va folosi împotriva mediatorului într-o viitoare acţiune în instanţă ce va avea ca obiect recuperarea pretinselor sume de bani. Un astfel de exemplu vi-l prezentăm concret în documentele ataşate la finalul acestui comunicat. În consecinţă sfătuim mediatorii să nu procedeze la semnarea unor asemenea angajamente de plată care ulterior vor fi folosite împotriva lor în instanţă. 

8. Ameninţarea mediatorilor cu constituirea unor aşa-zise comisii de disciplină teritoriale ce vor aplica sancţiuni de suspendare sau încetare a calităţii de mediator este încă o dovadă a necunoaşterii legii de către membrii actualului Consiliu de mediere, în special a acelor prevederi care reglementează răspunderea disciplinară a mediatorilor şi procedura de desfăşurare a comisiilor de disciplină.

Conform prevederile art.41 din Legea 192/2006, hotărârea Consiliului de sancţionare disciplinară se atacă în instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia, acţiunea exercitată suspendând executarea hotărârii atacate.

Procedura de constituire şi funcţionare a comisiilor judeţene încalcă dispoziţiile art. 40 din lege.

Dincolo de faptul că orice hotărâre de sancţionare emisă în baza acestor comisii ilegale va fi uşor de anulat de către  instanţa de contencios administrativ, constituirea unor astfel de comisii şi adoptarea unor sancţiuni în cadrul acestora întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu.

Membrii comisiilor de disciplină sunt răspunzatori de  respectarea procedurii prevăzute în art. 40 din lege şi pentru  stabilirea dacă fapta reclamată se încadrează în faptele care constituie abaterile prevăzute de lege sau dacă sunt încălcate obligaţiile mediatorilor  prevăzute în lege .

În consecinţă, recomandăm mediatorilor să ignore aceste notificări şi să-şi formuleze apărările legale în situaţia în care vor fi “sancţionaţi” sau acţionaţi în judecată de către Consiliului de mediere. În continuare, instanţele din ţară pronunţă soluţii favorabile mediatorilor acţionaţi în judecată de Consiliul de mediere:

 

http://portal.just.ro/271/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27100000000226743&id_inst=271

 

http://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32500000000352700&id_inst=325

 

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000320684&id_inst=302

 

 

Stimaţi colegi mediatori,

Abuzurile şi încălcările frecvente ale legii de către membrii Consiliului de mediere continuă iar acţiunile acestora îndreptate împotriva mediatorilor au ca efect condiţionarea dreptului de a practica profesia de plata unei sume de bani către un grup de persoane. În acest context,  revocarea şi sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului de mediere care au votat sancţionarea mediatorilor devine o necesitate pentru ca mediatorii să-şi poată exercita liber  dreptul de a profesa, astfel cum este garantat prin dispoziţiile Legii nr. 192/2006.

 

 

Asociația Profesională a Mediatorilor din România

 

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact

 

Asociația Profesională Colegiul Mediatorilor

 924 vizualizări.
Dă mai departe