Medierea în dreptul penal se aplică atât în latura penală cât și în latura civilă.

În latura penală, conform legii, medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Pentru celelalte infracțiuni, intervenția medierii poate avea ca efect, după caz, renunțarea de către procuror la urmărirea penală, reducerea pedepsei aplicate, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei. Astfel de măsuri pot fi dispuse de procuror, în primul caz, respectiv de judecător, în restul situațiilor, după verificarea condițiilor ce trebuiesc întrunite pentru luarea unor astfel de măsuri, un rol important având acordul de mediere.

În latura civilă vizează despăgubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. 

Infracțiunile unde împăcarea părților înlătură răspunderea penală sunt: lovirea sau alte violențe și vătămarea corporală din culpă săvârșite asupra unui membru de familie, furtul, furtul calificat, furtul în scop de folosință, însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, înșelăciunea și înșelăciunea privind asigurările.

Infracțiunile unde retragerea sau lipsa plângerii prealabile înlătură răspunderea penală sunt: lovirea sau alte violențe; vătămarea corporală din culpă; amenințarea; hărțuirea; violul(alin.1,2 și 5); agresiunea sexuală(alin.1 si 5); hărțuirea sexuală; violarea de domiciliu; violarea sediului profesional; violarea vieții private; divulgarea secretului profesional; furtul, furtul calificat, furtul în scop de folosință, săvârșite între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta; abuzul de încredere; abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor; bancruta simplă; bancruta frauduloasă; gestiunea frauduloasă; distrugerea (alin. 1,2 și 6); tulburarea de posesie; asistența și reprezentarea neloială; nerespectarea hotărârilor judecătorești(alin.1 lit.d-g, alin.2); violarea secretului corespondenței; abandonul de familie; nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor; împiedicarea exercitării libertății religioase.

Părțile pot apela la mediere din proprie inițiativă sau la recomandarea organelor judiciare. În materie penală, organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința suspectului, inculpatului sau părții vătămate dreptul de a apela la un mediator. Medierea fiind o procedură voluntară, părțile nu pot fi constrânse să o accepte.

Atunci când acordul de mediere are ca obiect infracțiuni urmăribile la plângerea prealabilă sau pentru care e posibilă împăcarea, acesta împiedică începerea sau continuarea procesului penal, producând astfel efecte în ambele laturi ale procesului penal. Dacă acordul intervine în faza de urmărire penală, procurorul oprește procedurile penale; ca urmare, sub aspectul laturii civile, înțelegerea părților rezultată din mediere  poate fi supusă consfințirii la instanță sau autentificării la un notar (deoarece procurorul nu are atribuții decât cu privire la acțiunea penală).

Dacă acordul de mediere intervine în faza de judecată (numai până la momentul citirii actului de sesizare), instanța, luând act de el în cuprinsul hotărârii judecătorești, va înceta procesul penal și ulterior va putea fi pus în executare.

Atunci când acordul de mediere încheiat între părți are ca obiect reapararea prejudiciului rezultat ca urmare a altor infracțiuni decât cele urmăribile la plângerea prealabilă sau pentru care e posibilă împăcarea, pedepsite cu amenda sau închisoare de cel mult 7 ani și intervine în faza de urmărire penală, va putea sta la baza unei soluții de renunțare la urmărire penală. Anumite obligații asumate de părți în cadrul acordului de mediere vor putea fi impuse de procuror suspectului/inculpatului pentru a fi realizate în maxim 9 luni, sub sancțiunea revocării măsurii dispuse, aceea de renunțare la urmărire.

În concluzie, avantajele medierii în domeniul dreptului penal sunt:

Pentru partea vătămată:

 • timp mult mai scurt pentru recuperarea eventualelor daune;
 • confidenţialitatea şi protejarea imaginii;
 • evitarea stresului emoţional şi a riscului unui rezultat nefavorabil;
 • suspendarea termenului de 3 luni pentru depunerea plângerii prealabile. 

Pentru suspect sau inculpat:

 • evitarea unei condamnări penale şi a consecinţelor ce le implică (anulare permis, demitere, decădere din drepturi, restrângerea exerciţiului unor drepturi);
 • acordul încheiat împiedică punerea în mișcare sau exercitarea în continuare a acțiunii penale – art. 16 lit.g Cod proc. pen.;
 • în cazul infracțiunilor pedepsite cu amendă sau închisoare de cel mult 7 ani, posibilitatea renunțării de către procuror la urmărirea penală și acordării unui termen de maxim 9 luni pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin acordul de mediere;
 • suspendarea facultativă a procesului penal (maxim 3 luni de la data dispunerii măsurii), pe timpul desfăşurării medierii;
 • reducerea pedepsei ca efect al reținerii circumstanței atenuante constând în eforturile făptuitorului de înlăturare sau diminuare a consecințelor infracțiunii;
 • partea vătămată nu mai poate depune plângere pentru aceeaşi faptă;
 • dreptul de a fi asistat de avocat în timpul medierii;
 • confidenţialitatea.

Dă mai departe